"أمي", صور الحدث النهائية وأشرطة الفيديو الطبعة الثالثة عشرة للمسابقة من قبل "دومينيكو Allegrino" ONLUS الترويج.

شارك في: أخبار جيدة | 0

من 2004 l’جمعية "دومينيكو أليغرينو" ONLUS أنها تمثل معلما هاما في القطاعات الاجتماعية والتطوعية في ابروز, ممارسة التضامن الملموس من خلال مبادرات التوعية, الأحداث والأعمال الدعم لصالح من هم في أمس الحاجة للمساعدة. E sono tredici gli anni compiuti dallo speciale appuntamento che anima, مع التزايد المستمر الحماس, في بداية السنة للمتطوعين, الأعضاء وجميع المشاركين في مختلف المبادرات التي خططت لها منظمة غير ربحية. Così è stato in occasione dell’evento finale della XIII edizione dell’iniziativa “Mia Madre”, والتي شهدت أيضا بجائزة مسابقة التصوير السنوية, تصميم, الشعر والفكر الحر الترويج والتي تنتجها.

 

“MIA MADRE”

QUESTO IL TEMA DELLA XIII EDIZIONE CONCORSO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE “DOMENICO ALLEGRINO” ONLUS

 L’EVENTO AL TEATRO MASSIMO DI PESCARA

 

17 istituti scolastici, migliaia i partecipanti

276 i vincitori della XIII edizione

 

Il Presidente Allegrino: "Una riflessione sul ruolo materno e sul valore della famiglia"

 

Proclamazione, premiazione dei vincitori ed esito evento

 

Sono stati più di mille i bambini, i ragazzi e gli adulti che hanno partecipato alla manifestazione conclusiva della XIII edizione del concorso promosso dall’Associazione “دومينيكو Allegrino", che si è tenuta nel pomeriggio al teatro Massimo di Pescara. La onlus rappresenta dal 2004 un importante punto di riferimento nell’ambito del sociale e del volontariato in Abruzzo, con iniziative di solidarietà e di sensibilizzazione, الأحداث والأعمال الدعم لصالح من هم في أمس الحاجة للمساعدة. Il tema al centro del contest conclusosi oggi e dedicato alla fotografia, al disegno, alla poesia e al pensiero libero, è stato quest’anno “Mia madre”, una riflessione universale su una figura che rappresenta un punto di riferimento saldo nella vita di tutti e che è depositaria dei valori familiari. La risposta all’iniziativa dell’associazione è stata, anche quest’anno, straordinaria perché hanno partecipato al concorso tantissimi adulti e migliaia di bimbi delle scuole dell’infanzia, delle primarie e ragazzi delle secondarie di primo grado appartenenti a 17 istituti scolastici di Pescara, مونتيسيلفانو, سبولتوري, الشعوب, سيفيتيلا كازانوفا, تشيفيتاكانا, بوسي سول تيرينو, فاستو (كييتي), نافيلي وكابيسترانو (لاكويلا). Proclamati 276 vincitori le cui opere sono state riprodotte nel calendario 2018 جمعية, che è in distribuzione gratuita e che rappresenta una delle testimonianze più significative del rapporto fra la onlus e il territorio. “E’ stato veramente difficile selezionare le opere da premiare perché sono state di alto livello qualitativo, mai banali ma anzi originali, di spessore e grande intensitàspiega il presidente dell’associazione Antonella AllegrinoLa figura della madre, in positivo o in negativo, influenza la vita di tutti e invitare i ragazzi ad esprimersi su questo tema li ha portati a riflettere, بشكل عام, anche sul valore della famiglia, sul loro ruolo e sui rapporti con i genitori”.

 

Oltre ai premiati, sono saliti sul palco del Teatro Massimo l’Encore Ballet&fit, che ha eseguito un’originale coreografia sul tema del concorso, i volontari dell’associazione Willclown, che hanno “scortato” i vincitori a ritirare i premi e و Mago Frack, che ha divertito bambini e ragazzi con giochi di prestigio al suono di alcune cover eseguite dalla cantante Federica Di Biase. Nel corso della manifestazione, c’è stato anche spazio per una riflessione sull’istituto dell’affido e dell’affiancamento familiare attraverso la testimonianza di due genitori, Luca e Clara Donzelliche hanno preso in affido un bimbo di 3 سنة, con il supporto degli operatori dei Servizi Sociali del Comune.

Il concorso

Sono 13 gli anni compiuti dallo speciale appuntamento che anima, مع التزايد المستمر الحماس, في بداية السنة للمتطوعين, gli aderenti e per tutti coloro che partecipano alle varie iniziative ideate dall’associazione Domenico Allegrino. “Mia madre” segue le prime 12 edizioni del concorso rispettivamente intitolate: “Nonni ricchezza per la vita”, العام 2006; "بيس بيس بيس", العام 2007; "ما هو لون الجلد الله?", العام 2008; "أمنا الأرض", العام 2009; "من يجد صديق يجد الكنز", العام 2010; "أحرارا ومتساوين" في العام 2011; "الأخت المياه, مصدر الحياة ", العام 2012; “Gli Altri e Noi”, العام 2013; "الشجرة وجذورها", العام 2014; "انها تنمو التضامن, ينمو الرجل ", العام 2015; "زورق للعيش", العام 2016; "L'amore فمن gratis", العام 2017. وخصص كل طبعة لموضوع ذات أهمية خاصة بالنسبة للمجتمع وللأراضي.

 

 

 

 

 

ترك الرد