"الحب هو مجاني", صور الحدث النهائية وأشرطة الفيديو الثاني عشر طبعة من المسابقة من قبل جمعية "دومينيكو أليغرينو" ONLUS المنظمة.

شارك في: أخبار جيدة | 0

من 2004 ل’Associazione “Domenico Allegrino” Onlus rappresenta un importante punto di riferimento nell’ambito del sociale e del volontariato in Abruzzo, ممارسة التضامن الملموس من خلال مبادرات التوعية, الأحداث والأعمال الدعم لصالح من هم في أمس الحاجة للمساعدة. E sono dodici gli anni compiuti dallo speciale appuntamento che anima, con entusiasmo sempre crescente, l’inizio dell’anno per i volontari, gli aderenti e per tutti coloro partecipano alle varie iniziative ideate dalla onlus. Così è stato in occasione dellevento finale della XII edizione dell’iniziativa “L’AMORE E’ GRATIS”, che ha visto anche la consegna dei premi del concorso annuale di fotografia, تصميم, الشعر والفكر الحر الترويج والتي تنتجها.

كما في كل عام المنافسة, خالية تماما من التهمة, si è registrata un’imponente partecipazione di oltre 1.600 persone: dai piccoli ospiti delle scuole dell’infanzia e primarie, ai ragazzi delle secondarie, ai tanti adulti, fino alla terza età, tra cui alcuni novantenni, مما يدل على أن موضوع تحتضن ويصيب جميع الأجيال. شارك في المسابقة 18 Istituti scolastici di Pescara, مونتيسيلفانو, سبولتوري, Popoli, Civitella Casanova, Civitaquana, Bussi sul Tirino, Farindola, Vasto (Chieti), Navelli e Capestrano (L’Aquila), e i vincitori sono stati 157.

Le opere premiate sul palco dell’Auditorium “Flaiano” di Pescara sono state inserite sul calendario 2017 جمعية, una delle testimonianze più significative del rapporto fra la onlus e il territorio, التي يتم توزيعها مجانا.

"Il tema scelto quest’anno per il concorso ha voluto stimolare una riflessione profonda sull’amore che, accolto in tutte le sue forme, all’interno della coppia, della famiglia, tra gli amici, verso Dio e, in generale, nei confronti dei propri simili, rappresenta il fondamento del nostro essere, non solo in quanto moto dell’animo, ma anche come concreto impegno di vitaوأوضح أنطونيلا Allegrino, رئيس جمعيةNon possiamo, في الواقع, limitarci a sentirlo e dichiararlo; l’amore chiede di essere vissuto, non secondo la logica del baratto, ma alla luce di una incondizionata gratuità. L’amore si fa dono e abbraccia l’altro, così come egli è, offrendogli tempo, ascolto, partecipazione, interessamento, accettazione, creando così una nuova e rivoluzionaria logica della convivenza familiare, sociale e politica, motrice di una società rinnovata, capace di disegnare nuove relazione interpersonali, spegnere i conflitti e stimolare il dinamismo dell’azione benefica”

L’evento si è aperto con una emozionante performance ai tessuti dell’artista di strada Benedetta Cuzzi, seguita dalla suggestiva esibizione canora di Benedetta Scrivani, giovane cantante pescarese e dalla lettura di profondi pensieri sull’amore, estrapolati da tutte le opere in concorso e interpretati da Pierluigi Lorusso, Lorenzo Valori e Jamal Mouawad, attori del laboratorio teatrale del liceo Misticoni-Bellisario di Pescara.

Dopo questi interventi, c’è stata la consegna di numerose menzioni speciali. tra cui quella a Diletta Berardi, della classe 4 A della scuola primaria “Ilaria Alpi” di Pescara, premiata insieme a tutta la sua famiglia per aver raccontato nel testo scritto per il concorso la storia di un fratellino speciale, un bambino che i suoi genitori, pur avendo già di 7 figli , hanno accolto in casa in affidamento con un grande gesto d’amore e di altruismo. L’evento è proseguito con la premiazione di tutti i vincitori del concorso e un ringraziamento particolare ai dirigenti e agli insegnanti che hanno guidato gli alunni nella realizzazione delle opere. Un momento particolare della manifestazione è stato dedicato al ricordo di ريتا Trivellone, la volontaria dell’Associazione scomparsa di recente dopo aver coordinato per quasi dieci anni, con generosità e grande disponibilità verso gli altri, il personale infermieristico del Poliambulatorio di via Alento.

“L’Amore è gratis” segue le prime undici edizioni del concorso rispettivamente intitolate: "ثروة الأجداد للحياة", العام 2006; "بيس بيس بيس", العام 2007; "ما هو لون الجلد الله?", العام 2008; "أمنا الأرض", العام 2009; "الذي يجد صديق يجد كنزا", العام 2010; "أحرارا ومتساوين"السنة 2011; "المياه شقيقة, مصدر الحياة", العام 2012; "نحن وآخرون", العام 2013; "الشجرة وجذورها", العام 2014; "انها تنمو التضامن, ينمو الرجل ", العام 2015; "قارب للعيش", العام 2016 .وخصص كل طبعة لموضوع ذات أهمية خاصة بالنسبة للمجتمع وللأراضي.

 

ترك الرد